Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Što se događa u slučaju neplaćanja računa do datuma dospijeća?

Privatnim korisnicima usluga mobilne telefonije koji ne podmire račun do dospijeća plaćanja šalje se SMS s informacijom o nepodmirenom dugovanju, korisnicima fiksnih usluga govorni automat upućuje poziv, a Internet korisnicima se šalje e-mail notifikacija o nepodmirenom dugovanju.

Ako korisnik ne podmiri dug ni nakon takve obavijesti, na kućnu adresu mu se šalje pisana opomena sa stanjem nepodmirenog dugovanja.
Za svaku uplatu koju HT zaprimi nakon datuma dospijeća, obračunavaju se i zatezne kamate.

Na koji broj žiro računa je potrebno uplatiti iznos dugovanja?

Računi HT-a prema IBAN konstrukciji:

 • Broj žiro računa za usluge fiksne telefonije HR8523600001500074255
 • Broj žiro računa za usluge mobilne telefonije HR6023600001500200999
 • U model je potrebno upisati HR01.

Naplaćuje li se naknada za dobivenu pisanu opomenu?

Prema Zakonu o zaštiti potrošača privatnim korisnicima se ne naplaćuje naknada za poslanu opomenu.

Obračunavaju li se zatezne kamate u slučaju neplaćanja računa do datuma dospijeća?

Za svaku uplatu koju HT zaprimi nakon datuma dospijeća, obračunavaju se i zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11) i Zakonu o kamatama (NN 94/04, 35/05).

Ukoliko korisnik kasni s plaćanjem računa i nakon što isti podmiri, zatezne kamate se zaračunavaju u sljedećem redovnom računu za telekomunikacijske usluge.

Zašto HT ponovno kontaktira korisnika nakon što je već poslana opomena zbog nepodmirenog dugovanja?

Ako korisnik ne plati niti 20-ak dana nakon slanja pisane opomene, a prije ograničenja odlaznih usluga, korisnicima se šalje još jedan podsjetnik na nepodmireno dugovanje. Korisnicima mobilnih usluga šalje se SMS, korisnicima fiksnih usluga govorni automat upućuje poziv, a Internet korisnicima šalje se e-mail.

Zašto nije moguće uputiti poziv, a primiti poziv je moguće?

U slučaju da korisnik ne plati račun do datuma dospijeća, niti nakon primanja pisane opomene, nastupa ograničenje odlaznih usluga (za korisnike usluga fiksne i mobilne telefonije). To znači da korisnici ne mogu uputiti pozive sa svog telefona, osim poziva prema brojevima hitnih službi i prema Korisničkoj podršci. Korisnici imaju mogućnost primanja dolaznih poziva i SMS-ova.

Korisnici mobilnih usluga nemaju mogućnost upućivanja poziva, slanja SMS-a i MMS-a, te korištenja podatkovnih usluga i roaminga. ADSL korisnici nemaju mogućnost spajanja na Internet.

Što se događa u slučaju ne plaćanja računa niti nakon ograničenja odlaznih poziva?

Nakon ograničenja odlaznih usluga, a prije obustave dolaznih usluga korisnik mobilnih usluga će ponovno zaprimiti SMS obavijest, korisnik fiksnih usluga će zaprimiti obavijest govornog automata, dok će Internet korisnik zaprimiti e-mail.
Korisnicima, koji niti nakon obavijesti, ne podmire dugovanje, a nakon ograničenja odlaznih usluga, onemogućuju se i dolazne usluge. U ovoj fazi je onemogućeno korištenje svih usluga, osim upućivanja poziva prema hitnim službama i Korisničkoj podršci.

Što je potrebno napraviti za ponovno uključenje telefona?

Da bi se ponovno omogućilo korištenje usluga, potrebno je podmiriti sva dugovanja, odnosno sve račune kojima je prošao datum dospijeća.

Nakon isključenja zbog duga, uključenje se pokreće tek nakon što su podmirena sva dospjela dugovanja. Ukoliko se račun plaća u T-Centru ili u bankama s kojima HT ima sklopljen ugovor uključenje se pokreće u roku od 24 sata od primitka uplate, a za uplate u svim drugim institucijama za platni promet , nakon što uplata bude dostavljena i proknjižena, a maksimalno u roku 72 sata.

Što poduzeti nakon plaćanja računa da bi se priključak što prije ponovno uključio?

Uključenje se pokreće nakon što je podmirenje dospjelih dugovanja evidentirano u sustavu, odnosno dan nakon što je uplata izvršena u instituciji za platni promet.
Ako korisnik želi hitno uključenje, potrebno je kopiju uplate poslati na racun@t.ht.hr ili na fax 0800 9082 za fiksne usluge ili 098 1570 za mobilne usluge.

Naplaćuje li se naknada za ponovno uključenje?

Da. Bilo da je korisnik isključen zbog nepodmirenog dugovanja ili na vlastiti zahtjev, ponovno uključenje naplaćuje se 75,00 kn za korisnike fiksnih usluga i 62,00 kn za korisnike mobilnih usluga (PDV je uračunat).

Što je potrebno napraviti nakon kontakta agencije za naplatu?

Ukoliko korisnika telefonskim ili pisanim putem kontaktiraju iz agencije za naplatu potraživanja, potrebno je podmiriti sva dugovanja, odnosno sve račune za koje je prošao datum dospijeća a vezano uz uslugu koja je privremeno isključena i radi koje Vas je kontaktirala agencija za naplatu potraživanja.
Sva dospjela dugovanja Hrvatski Telekom prosljeđuje u agencije za naplatu potraživanja ukoliko korisnik niti nakon zabrane odlaznih i dolaznih usluga ne podmiri svoje dugovanje. Navedene agencije su partner HT-a te u ime HT-a vrše naplatu potraživanja.
Nakon podmirenja otvorenog dugovanja, HT uključuje korisnika prema redovnom procesu ponovnog uključenja.

Coface Hrvatska d.o.o.
Avenija Dubrovnik 46/III
10000 Zagreb, Hrvatska
tel.:+385-1-4697-500
fax:+385-1-4697-535

CEI Zagreb d.o.o.
Adresa: Velimira Škorpika 24/II
Tel: 01 5392 800
Fax: 01 5392 810
E-mail: info@creditexpress.hr

Prima Solvent d.o.o.
Adresa: Gradišćanska 36
Grad: 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 5 9999 00
Faks: +385 (0) 1 5 9999 09

McGrath & Arthur d.o.o.
Zaharova 9/I kat.
HR-10000 Zagreb
Croatia
Tel: 01 7707 260
Fax: 01 6454 532
www.mcga.hr

Što se događa u slučaju ne plaćanja računa koji su proslijeđeni u agencije za naplatu?

Ako Korisnik u roku koji je naznačila agencija (3 mjeseca) ne podmiri svoje dugovanje, HT raskida pretplatnički ugovor s korisnikom i pokreće postupak prisilne naplate.
Prisilna naplata podrazumijeva slanje predmeta prema odvjetnicima koji onda, kao zastupnici HT-a, pokreću ovršni postupak radi naplate potraživanja HT-a, najprije kod javnih bilježnika, a ako je potrebno i na sudu.
Postupci prisilne naplate višestruko povećavaju troškove koje korisnik mora podmiriti jer će se korisnika teretiti i za sudske i odvjetničke troškove, te troškove javnog bilježnika.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO / ODVJETNIK ADRESA BROJ TELEFONA / FAX MAIL ADRESA
Odvjetničko društvo Hanžeković i partneri Radnička cesta 22,
10000 Zagreb

tel: 01 6184 611
fax: 01 2222 616

hanzekovic.t-mobile@hanzekovic.hr
Zajednički odvjetički ured Zlatko Ružman, Darko Pandur i Morana Košir Trg kralja Tomislava 1,
40323 Prelog
tel: 040 648 093
fax: 040 646 405
ruzman-pandur-odvjetnicki-ured@ck.t-com.hr
Zajednički odvjetnički ured Veljko Knežević i Edi Bradamante Ribarska 4,
51000 Rijeka
tel: 051 331 064
fax: 051 338 468
veljko.knezevic@ri.htnet.hr
Odvjetničko društvo Rude i partneri Stjepana Radića II/4,
22000 Šibenik
tel: 022 331 874
fax:021 481 079
ovrha@drustvo-rude.hr
ivan.rude@drustvo-rude.hr
Odvjetnik Delač Dražen Boškovićeva 24,
10000 Zagreb
tel: 01 4828841
fax 01 4923586
drazen.delac@zg.t-com.hr
Odvjetničko društvo Budin-Penić-Skerlev Svetice 23,
10000 Zagreb
tel: 01 4876 580
fax: 01 4817309
odvjetnicko.drustvo@odbip.hr
silvije.skerlev@odbip.hr
slavica.muller.martic@odbip.hr
marija.grgec@odbip.hr
Odvjetnik Čizmić Tomislav Prilaz Gjure Deželića 11,
10000 Zagreb
tel: 01 4828 075
fax: 01 4826 602
tomislav.cizmic@zg.t-com.hr
Zajednički odvjetnički ured Zdenka Monterisi i Silvia Monterisi Lička 4/A,
21000 Split     
tel: 021 484 779  
fax: 021 322 379
odvjetnik-monterisi@st.t-com.hr
Odvjetnik Joško Jurašin Starčićeva 7,
21000 Split
tel/fax:021 481 004       josko.jurasin2@st.t-com.hr 
Odvjetnik Fingler Darko Šetalište P.Preradovića 3/I,
31000 Osijek  
tel: 031 203 144
fax:031 203 146 
darko.fingler@os.htnet.hr
fingler.darko.odvjetnicki.ured@os.t-com.hr
Odvjetnik Tihomir Zec Kardinala A. Stepinca 4,
31000 Osijek      
tel: 031 206 935
fax: 031 202 045
odvjetnik.zec@os.t-com.hr
Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka N.Tesle 9/IV,
51000 Rijeka
tel:051 211 600
fax: 051 336 884
info@vukic-lawfirm.hr
Ovjetničko društvo Pavlak, Slanina Fabijanić, Katić Pavlak Splitska 2,
51000 Rijeka
tel: 051 322 173
fax: 051 322 174
odvjetnicko.pavlak@ri.t-com.hr
Odvjetnica Vera Miloš Cicutijeva 15,
52000 Pula
tel: 052 210 320
fax: 052 222 675
odvjetnicki.ured.milos@pu.t-com.hr
Odvjetnik Robert Hršak Gundulićeva 24,
10000 Zagreb
tel: 01 5602-492
fax: 01 5604-064
robert.hrsak@odvjetnik-hrsak.eu
Odvjetnik Boris Anišić  Ilica 191B,
10000 Zagreb    
tel: 01 2312-002
fax: 01 2322-704
odvjetnik.anisic.boris@zg.t-com.hr

Što učiniti po primitku ovršnog rješenja?

Potrebno je kontaktirati odvjetnika koji zastupa Hrvatski Telekom u postupku protiv korisnika radi točne informacije o stanju duga i što prije podmiriti dugovanje po glavnici, sudske, javnobilježničke i odvjetničke troškove, te kamatu.

Kako izbjeći neugodne situacije poput zaboravljenih neplaćenih računa, gubitak računa i mjere naplate potraživanja koje iz toga proizlaze?

Ugovaranjem trajnog naloga i elektroničkog računa izbjeći ćete situacije poput zaboravljenih neplaćenih računa, njihova gubitka, plaćanje zateznih kamata (12% godišnje za fizičke osobe) i sudskih troškova, a sve zbog neplaćanja računa do datuma dospijeća. Na ovaj način izbjegavate mogućnost isključenja te zaračunavanje naknade prilikom ponovnoga uključenja.

Kako aktivirati trajni nalog i elektronički račun?

Svi korisnici s otvorenim tekućim računima i korisnici kreditnih kartica mogu otvoriti trajni nalog. Uslugu plaćanja računa trajnim nalogom mogu zatražiti novi i postojeći korisnici (isključivo fizičke osobe). Korištenje usluge elektroničkog računaje potpuno besplatno, a može se aktivirati na prodajnom mjestu, na Moj Telekom Portalu, ili pozivom korisničkoj podršci na 0800 9000. Ugovor o trajnom nalogu moguće je sklopiti putem definiranih kanala prodaje HT-a (T Centri), ili u poslovnici banke, za slijedeće banke:

 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Samoborska banka d.d.
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Société Générale - Splitska banka d.d.
 • Slatinska banka d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • Karlovačka banka d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Podravska banka d.d.
 • Jadranska banka d.d.
 • Centar banka d.d.
 • Istarska kreditna banka Umag d.d.
 • Croatia banka d.d.

Ugovor o trajnom nalogu moguće je sklopiti samo u poslovnicama banke/kartične kuće ukoliko korisnik posjeduje karticu tekućeg računa u jednoj od sljedećih banka:

 • Erste & Steiermärkische banka d.d.
 • Kreditna banka zagreb d.d.
 • Međimurska banka d.d.
 • Sberbank d.d. (do 18.01.2013. bila Volksbank d.d.)
 • OTP banka d.d.
 • Addiko Bank d.d.
 • Partner banka d.d.
 • Diners

Kada se izvršava trajni nalog?

Trajni nalog se izvršava dvadesetog u mjesecu, odnosno ukoliko je dvadeseti neradni dan, onda prvi sljedeći radni dan. Ukoliko u trenutku izvršenja transakcije putem trajnog naloga korisnik nema dovoljno sredstava na računu za izvršenje trajnog naloga u cijelosti (cjelokupan iznos računa), banka neće izvršiti trajni nalog.

Što poduzeti u slučaju kad je trajni nalog odbijen?

Trajni nalog za svaki mjesec banka izvršava samo jednom te ukoliko se isti ne izvrši ( u slučaju nedostatnih sredstava na računu korisnika), korisnik taj račun može podmiriti nekim drugim načinom plaćanja.
Ukoliko banka ne izvrši trajni nalog, HT će korisnicima isporučiti SMS obavijest u trenutku primitka povratne informacije od banke.

 

Povratak na vrh